A.R.E.S Analysis

Irán
Intelligence summary

Publikujte u nás

Prihláste sa


Zabudli ste heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho!

Naši partneri

Odporúčanie priateľom

Ak sa Vám páčila naša webstránka - pošlite odkaz o nej priateľom!

Počet návštev

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes316
mod_vvisit_counterVčera1193
mod_vvisit_counterTento týždeň4576
mod_vvisit_counterTento mesiac11180

Syndicate

SiteMap

Google Sitemap Generator

Politika „Flexicurity“– nová výzva verejnej politiky EÚ
Napísal: Michal BEDNÁR   
Utorok, 13.januára 2009 - 16:32 hod.
Obsah článku
Politika „Flexicurity“– nová výzva verejnej politiky EÚ
1. FLEXICURITY  VÝZVA EÚ
1.1.  Charakteristika realizácie politík
1.2.  Dánsky model pracovného trhu
1.3. Definícia a základné princípy fungovania modelu
1.4.  Zložky flexicurity a súčasné výzvy
2. CHARAKTERISTIKA PRACOVNÝCH TRHOV V EÚ
2.2.  Flexibilné a bezpečné dohody
2.3.  Aktívne politiky na trhu práce
2.4.  Moderné systémy sociálnej bezpečnosti
Záver

Predmet tejto práce súvisí s otázkou zaistenia societálnej bezpečnosti v Európe ak by sme použili terminológiu Kodanskej školy. V posledných rokoch európske štáty zaznamenali veľký počet zmien, ktoré súvisia s potrebou prispôsobovať sa novým situáciám a čeliť výzvam spôsobeným technologickým pokrokom, rastúcou mierou prepojenosti trhov, silnejúcou globalizáciou, starnutím obyvateľstva, potrebou rekvalifikácie ekonomicky aktívnej časti populácie a v neposlednom rade čoraz intenzívnejšou imigráciou z rozvojových krajín. Ekonomiky a pracovné trhy európskych štátov sa dostávajú do fázy, v ktorej sú na ne kladené zvýšené nároky, najmä pokiaľ ide o flexibilitu pričom sa od nich zároveň očakáva vysoká miera sociálnych záruk.

ImageTradičné ochranárske politiky na pracovnom trhu sa v súčasnej dobe javia ako skostnatené a v konečnom dôsledku nie sú schopné prispôsobiť sa zmenám.  Dánska koncepcia flexicurity sa ukázala byť vhodným príkladom ako efektívne realizovať politiky na trhu práce a poskytla návod ako čeliť výzvam pracovného trhu, zvýšiť jeho bezpečnosť a zároveň zachovať konkurencieschopnosť ekonomík. Flexicurity posilňuje európsku stratégiu pre rast a zamestnanosť, ktorej cieľom je znížiť nezamestnanosť a vytvárať viac a lepších pracovných pozícií. Zaoberá sa vytváraním nových druhov sociálnej istoty pre pracovníkov, ktoré sú orientované na istotu zamestnania ako takého a nie na istotu konkrétnej pracovnej pozície. To môžu zabezpečiť účinné a nákladovo-efektívne aktívne politiky trhu práce a primeraná miera sociálnej ochrany na prekonanie prechodného obdobia nezamestnanosti. Rada EÚ vyzvala Európsku komisiu spoločne s členskými štátmi a sociálnymi partnermi o väčšiu zainteresovanosť v problematike všeobecných princípov flexicurity. Aj keď nie každá krajina výslovne uvádza flexicuritu, je zrejmé, že pozornosť venovaná tejto koncepcii mala pozitívny účinok na diskusiu o smerovaní. Väčšina krajín sa snaží prispôsobiť svoje reformy na podmienky vyplývajúce z konkrétnej situácie ich pracovných trhov. Cieľom našej práce je popísať základné princípy fungovania flexicurity a naznačiť spôsoby aplikácie teoretických východísk modelu flexibilného a bezpečného pracovného trhu do praxe.
 

Práca je rozčlenená do dvoch hlavných kapitol. Prvá kapitola je venovaná historickému pozadiu vývoja škandinávskych ekonomík, ako nevyhnutnému predpokladu pre pochopenie podstaty realizácie politík na trhu práce v týchto krajinách a súčasne ako východisko pre skúmanie obsahu pojmu flexicurity. Škandinávske krajiny sú známe svojimi sociálne orientovanými ekonomikami, dialógom so sociálnymi partnermi, kolektívnym vyjednávaním, občanmi združenými v odborových organizáciách a rozsiahlou participáciou občanov na verejnom živote. Na týchto princípoch je založený  aj pracovný trh v Dánsku, ktorý je najrelevantnejším vzorom realizácie koncepcie flexicurity . Podstatnou časťou prvej kapitoly je samostatná definícia pojmu flexicurity a jej teoretické východiská. Dôležitou pre jej pochopenie je podrobná analýza všetkých jej komponentov a príkladov fungovania. V rámci prvej kapitoly sme popísali problematiku spojenú s rozvojom flexibility a bezpečnosti a rozčlenili jednotlivé druhy flexibility a bezpečnosti do skupín. V závere prvej kapitoly sme na príklade Dánska načrtli základné výzvy a problémy, ktorým musí v súčasnosti koncepcia čeliť, alebo ktoré sa môžu v budúcnosti vyskytnúť . Druhá kapitola je nasmerovaná konkrétne na členské krajiny EÚ a jej zámerom je zmapovať aktuálny stav a budúci vývoj na pracovných trhoch v členských krajinách. Vo svojej záverečnej časti sa kapitola venuje vybraným krajinám a ich metódam realizácie politík sledujúcich základné princípy flexicurity. V rámci tejto podkapitoly sme sa snažili načrtnúť determinujúce dokumenty a programy, ktoré v štátoch nejakým spôsobom regulujú vzťahy na pracovnom trhu alebo sú súčasťou reforiem zameraných na zefektívnenie pracovných trhov. Cieľom práce je  pritom stručne spomenúť najšpecifickejšie opatrenia, nie hĺbková analýza jednotlivých programov.
      
Vzhľadom na aktuálnosť témy sme čerpali materiál určený pre prácu najmä z najaktuálnejších zdrojov dostupných na internete. Knižné tituly zaoberajúce sa danou problematikou sú v našich podmienkach len ťažko dostupné. Ako najrelevantnejšie zdroje môžeme považovať publikácie vydané v Dánsku, ako krajine, ktorá je priekopníkom myšlienky flexicurity a v Holandsku, ktoré sa myšlienkou flexicurity zaoberá prostredníctvom výskumu na univerzite v Tilburgu. Pri všeobecnej charakteristike a delení flexicurity sme čerpali z dokumentov vydaných Európskou komisiou. Pri písaní práce sme využívali najmä historickú, analytickú a komparatívnu metódu.
 
 

 
< Predchádzajúca